Guy Kawasaki: tại Apple, ‘bạn phải chứng tỏ mình hằng ngày, không thì Jobs sẽ đuổi việc bạn.’

Guy Kawasaki

Tôi làm việc cho Apple từ năm 1983 đến 1987, rồi sau đó là từ năm 1995 đến 1997. Dù tôi thường ví các giai đoạn làm việc này như là “2 tour trọng trách”, nhưng đó là vinh dự cho tôi khi được làm việc tại đây. Trong nhiều cách khác nhau, tôi được là chính tôi và được nơi làm việc như bây giờ là bởi vì Steve Jobs và hãng Apple.

Continue reading