Châu Minh

Địa chỉ:

Xuân Thành, Châu Minh, Hiệp Hoà, Bắc Giang

Người liên hệ:

TĐ. Nguyễn Văn Bảy

0975205183